PZL-Świdnik i Lotnicza Akademia Wojskowa podpisują umowę dot. uruchomienia studiów dualnych

PZL-Świdnik i Lotnicza Akademia Wojskowa podpisują umowę dot. uruchomienia studiów dualnych
  • Lotnicza Akademia Wojskowa jako pierwsza wojskowa uczelnia w Polsce uruchamia inżynierskie studia dualne, na których będzie można łączyć naukę z pracą zawodową
  • Na mocy umowy pierwsi studenci z kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, specjalność Inżynieria Lotnicza i Awionika, odbędą płatne staże w PZL-Świdnik. Na każdego studenta przypadnie ok. 1880 godzin stażu
  • Współpraca PZL-Świdnik z LAW jest przejawem strategii zrównoważonego rozwoju Leonardo
  • Budując silną pozycję polskich uczelni technicznych i dokonując transferu know-how 
  • z zakresu nowoczesnych technologii lotniczych, spółka Leonardo potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju kolejnych pokoleń inżynierów. 
 
PZL-Świdnik, przemysłowy filar działalności Leonardo w branży śmigłowcowej Polsce oraz kluczowy pracodawca sektora lotniczego w kraju oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie informują, że 2 kwietnia 2019 r. w Świdniku podpisały umowę o współpracy 
w zakresie uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 studiów dualnych na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, na Wydziale Lotnictwa w Lotniczej Akademii Wojskowej. W uroczystości podpisania umowy Uczelnię reprezentował Rektor – Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, zaś PZL-Świdnik – Beata Stelmach, Prezes Zarządu oraz Antonio Di Gennaro, Członek Zarządu.
 
 
Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW) i PZL-Świdnik nawiązują współpracę w celu dostosowania programu nauczania studentów do potrzeb rynku pracy poprzez zwiększenie ilości staży w zakładach lotniczych, posiadających certyfikat PART-145 (certyfikat organizacji obsługowej). Programy staży zostaną opracowane wspólnie z PZL-Świdnik. Tak zorganizowane studia dualne dają ogromną perspektywą rozwoju nauczania. Łączą w sobie naukę i praktykę, realnie przygotowując studenta przez cały okres studiów do wykonywania zawodu. Studia mają umożliwić uzyskanie licencji obsługowej na poziomie B1 lub B2 - mechanika lotniczego lub awionika statku powietrznego - i podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej. 
 
 
Studia dualne I stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalności Inżynieria Lotnicza 
i Awionika będą trwać 7 semestrów i zakończą się egzaminem inżynierskim. W czasie studiów, 
w każdym roku student przez 6 miesięcy będzie uczestniczył w zajęciach w LAW i przez co najmniej 3 miesiące będzie odbywał płatny staż w PZL-Świdnik. 
 
 
Wiedza i doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie studiów dualnych spełnią wymagania międzynarodowej instytucji lotniczej EASA, określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel obsługi technicznej, zapewniający nieprzerwaną zdatność statków powietrznych do lotu. 
 
 
W trakcie studiów dualnych studenci będą mieli możliwość uzyskania na podstawie "Raportu uznania wiedzy" zaliczenia do licencji PART-66 (licencja na obsługę techniczną statku powietrznego) modułów objętych programem nauczania lub zdawania egzaminów w zakresie nieobjętym modułami. Absolwent studiów dualnych nabędzie umiejętności eksploatacji urządzeń i sprzętu lotniczego, pracy zespołowej, analizy wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii. Student zostanie przygotowany do samodzielnej pracy w wyuczonej specjalności, wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne, nabędzie też umiejętności zastosowania nowoczesnej technologii w przemyśle oraz praktycznej obsługi statku powietrznego, potwierdzonej wpisem do książki mechanika lotniczego. 
 
 
Lotnicza Akademia Wojskowa to kolejna polska uczelnia wyższa po Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, z którymi PZL-Świdnik od lat współpracuje, wykorzystując posiadane zdolności, wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań lotniczych. Spółka przyjmuje też praktykantów i stażystów w ramach kooperacji z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz aktywnie uczestniczy w targach pracy organizowanych na uczelniach nie tylko w regionie. 
 
 
Kooperacja PZL-Świdnik i Lotniczej Akademii Wojskowej w zakresie uruchomienia studiów dualnych jest przejawem strategii zrównoważonego rozwoju Leonardo, wpisującej się w szereg podobnych inicjatyw tego typu realizowanych na pozostałych europejskich rynkach macierzystych Leonardo, czyli we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Budując silną pozycję polskich uczelni technicznych i dokonując transferu know-how z zakresu nowoczesnych technologii lotniczych, spółka Leonardo potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju kolejnych pokoleń inżynierów i techników oraz tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do realizacji dwóch Celów Zrównoważonego Rozwoju (tzw. SDGs) – nr. 4 i nr. 8. 
 
 
Innym przykładem współpracy PZL-Świdnik z partnerami z ośrodków naukowych, przemysłowych oraz samorządowych na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań lotniczych jest Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, powołany przed laty przez spółkę, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 
 
Studia dualne w LAW zostaną uruchomione w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej„ (Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00).
 
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Lotnicza Akademia Wojskowa PZL-Świdnik
Anna Borysewicz
Tel.: 261 519 664
e-mail: a.borysewicz@law.mil.pl
Martyna Nowakowska
Tel.: 81 722 65 00
e-mail: martyna.nowakowska@leonardocompany.com

 

Świdnik 04/04/2019 11:15